Geçmişten Günümüze Ordu Düğünlerinde Gelin Olma Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Concept of Being a Bride in Ordu Weddings from Past to Present )

Yazar : Şeyda ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 6
Sayfa : 31-46
    


Abstract
İnsan yaşamında üç önemli geçiş aşaması yer almaktadır. Bunlardan ilki doğum, üçüncüsü ölümdür. Bu iki geçiş aşaması insan yaşamında hem yeni bir başlangıcı hem de bir bitişi simgelemektedir. Ancak ikinci geçiş aşaması olarak görülen evlenme, insan yaşamının tam merkezinde yer almakta ve genellikle yaşam döngüsünde büyük bir zaman dilimini kapsamaktadır. Evlilik tek başına bir kavram olmaktan ziyade devamında aile, akrabalık, soyun devamı gibi birçok başlığı da bünyesinde barındırmaktadır. Evliliğin ilan edilmesi konusunda düğün törenleri bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Düğün törenlerinin yapılış şekli her toplumda hatta aynı toplum içerisinde farklı etnik gruplar içinde dahi farklılıklar ve benzerlikler gösterebilmektedir. Düğün törenleri üzerinde yaşanılan toplum kuralları, din, sosyal anlayış ve statüler, ekonomi, eğitim gibi birçok kültürel olay etkili olmaktadır. Zaman içerisinde bu etkenlerdeki değişiklikler insanların benimsemiş oldukları değerleri de bazen değiştirmekte bazen de yok ederek yerine yenisini koymaktadır. Burada da bu anlayıştan yola çıkılarak Ordu düğünlerinde zaman içerisinde değişmiş olan gelin kavramı üzerinde durulmuştur. Geçmiş hakkında kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler günümüz gelin anlayışı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, gelin olma anlayışının değişmesindeki sebepler üzerinde durularak bu değişimlerin getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar tespit edilmiştir.

Keywords
Aile, geçiş dönemleri, kültür, medya, teknoloji.

Özet
There are three important transition stages in human life. The first of these is birth, the third is death. These two transition stages symbolize both a new beginning and an ending in human life. However, marriage, which is seen as the second transition stage, is at the very center of human life and generally covers a large period of time in the life cycle. Rather than marriage being a concept on its own, it also includes many titles such as family, kinship, and the continuation of lineage. Wedding ceremonies are a tradition to announce marriage. The way wedding ceremonies are performed may show differences and similarities in every society, even among different ethnic groups within the same society. Many cultural events such as social rules, religion, social understanding and status, economy and education are effective on wedding ceremonies. Changes in these factors over time sometimes change the values that people have adopted, sometimes destroy them and replace them with new ones. Based on this understanding, here, the concept of bride, which has changed over time in Ordu weddings, is emphasized. The information we obtained from source people about the past was evaluated comparatively with today's understanding of bride, and the positive and negative consequences of these changes were determined by focusing on the reasons for the change in the understanding of being a bride.

Anahtar Kelimeler
Family, transition periods, culture, media, technology.