An Evaluation on the Concept of Being a Bride in Ordu Weddings from Past to Present

Özet

İnsan yaşamında üç önemli geçiş aşaması yer almaktadır. Bunlardan ilki doğum, üçüncüsü ölümdür. Bu iki geçiş aşaması insan yaşamında hem yeni bir başlangıcı hem de bir bitişi simgelemektedir. Ancak ikinci geçiş aşaması olarak görülen evlenme, insan yaşamının tam merkezinde yer almakta ve genellikle yaşam döngüsünde büyük bir zaman dilimini kapsamaktadır. Evlilik tek başına bir kavram olmaktan ziyade devamında aile, akrabalık, soyun devamı gibi birçok başlığı da bünyesinde barındırmaktadır. Evliliğin ilan edilmesi konusunda düğün törenleri bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Düğün törenlerinin yapılış şekli her toplumda hatta aynı toplum içerisinde farklı etnik gruplar içinde dahi farklılıklar ve benzerlikler gösterebilmektedir. Düğün törenleri üzerinde yaşanılan toplum kuralları, din, sosyal anlayış ve statüler, ekonomi, eğitim gibi birçok kültürel olay etkili olmaktadır. Zaman içerisinde bu etkenlerdeki değişiklikler insanların benimsemiş oldukları değerleri de bazen değiştirmekte bazen de yok ederek yerine yenisini koymaktadır. Burada da bu anlayıştan yola çıkılarak Ordu düğünlerinde zaman içerisinde değişmiş olan gelin kavramı üzerinde durulmuştur. Geçmiş hakkında kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler günümüz gelin anlayışı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, gelin olma anlayışının değişmesindeki sebepler üzerinde durularak bu değişimlerin getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aile, geçiş dönemleri, kültür, medya, teknoloji.
Kaynakça